Voľné pracovné pozície

Súkromná základná umelecká škola MAKUKI, Ulica Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ/riaditeľka školy.

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ/ Riaditeľka ZUŠ

Termín nástupu:
1. marec 2024

Pracovnoprávny vzťah
pracovný pomer (platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z., funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh)

Úväzok
rozsah bude upresnený na osobnom pohovore

Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca.

Kvalifikačné predpoklady:
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Odborná prax:
– minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
– prax v riadiacej funkcii

Ďalšie kritériá požiadavky:
– odborná znalosť právnych predpisov
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– bezúhonnosť
– znalosť práce s PC
– organizačné a manažérske schopnosti
– ovládanie štátneho jazyka
– zdravotná spôsobilosť
– pozitívny vzťah k práci s deťmi

 

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú prihlášku do výberového konania s nasledovnými kritériami:

– žiadosť o zaradenie do výberového konania
– profesijný životopis
– kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

– potvrdenie o pedagogickej praxi
– čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona

– koncepcia rozvoja školy v rozsahu najviac 3 normostrany
– presná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt
– písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Ďalšie vyžadované doklady /pri nástupe do zamestnania/:
– doklad o zdravotnej spôsobilosti 
– overené doklady o dosiahnutom vzdelaní 

Termín pre zaslanie podkladov:
– najneskôr do 10.2.2024 / rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke/ v zalepenej obálke s označením: “Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka  Súkromnej základnej umeleckej školy MAKUKI – NEOTVÁRAŤ” n
a adresu:  MAKUKI atelier, Štefánikova 3, 917 01 Trnava

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky. Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačovi, ktorý splnil podmienky výberového konania, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

Kontakt
info@szus.makuki.sk

 

MAKUKI vystava